CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelBRANDS

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

Polityka prywatności

Zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá spracovania informácií o vás, vrátane osobných údajov a cookies, t.j. cookies.


1. Všeobecné informácie

 1. Tieto pravidlá sa vzťahujú na webovú stránku fungujúcu na adrese URL: ultramodul.pl
 2. Prevádzkovateľom stránky a správcom osobných údajov je: ULTRAMOTO SP. Z OO Kilińskiego 86
 3. E-mailová kontaktná adresa prevádzkovateľa: biuro@ultra-group.pl
 4. Prevádzkovateľ je správcom vašich osobných údajov vo vzťahu k údajom poskytnutým dobrovoľne na webových stránkach.
 5. Webová stránka používa osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Prezentácia ponuky alebo informácií
 6. Webová stránka získava informácie o používateľoch a ich správaní týmto spôsobom:
  1. Prostredníctvom údajov zadaných dobrovoľne vo formulároch, ktoré sa zadávajú do systémov Prevádzkovateľa.
  2. Ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „Cookies“).

2. Vybrané spôsoby ochrany údajov používané Prevádzkovateľom

 1. Miesta prihlásenia a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (certifikát SSL). Výsledkom je, že osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke sú šifrované v počítači používateľa a dajú sa prečítať iba na cieľovom serveri.
 2. V záujme ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára záložné kópie.
 3. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru, ktorý Prevádzkovateľ používa na spracúvanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelnú aktualizáciu programovacích komponentov.

3. hosting

 1. Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveroch prevádzkovateľa: cyberfolks.pl

4. Vaše práva a ďalšie informácie o tom, ako používať údaje

 1. V niektorých situáciách má Správca právo na prenos vašich osobných údajov ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvy s vami uzavretej alebo na splnenie povinností, ktoré mu vyplývajú. To platí pre tieto skupiny príjemcov:
  • nami poverené osoby, zamestnanci a spolupracovníci, ktorí musia mať prístup k osobným údajom, aby mohli plniť svoje povinnosti,
  • hostingová spoločnosť,
  • poštové spoločnosti,
  • spoločnosť, ktorá podporuje SMS správy,
  • spoločnosti, s ktorými Správca spolupracuje v oblasti vlastného marketingu,
  • kuriéri,
  • poisťovne,
  • advokátske kancelárie a vymáhači pohľadávok,
  • banky,
  • platobní operátori,
  • orgány verejnej moci.
 2. Vaše osobné údaje spracúvané Správcom nie dlhšie, ako je nevyhnutné na vykonávanie súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napr. O účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje sa nebudú spracúvať dlhšie ako 3 roky.
 3. Máte právo požadovať od správcu:
  • prístup k vašim osobným údajom,
  • ich náprava,
  • odstránenie,
  • obmedzenia spracovania,
  • a prenosnosť údajov.
 4. Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 písm. C) proti spracúvaniu osobných údajov za účelom výkonu oprávnených záujmov sledovaných správcom vrátane profilovania, pričom právo namietať nemusí byť uplatnené, ak existujú právne platné dôvody. oprávnené dôvody na spracovanie vašich záujmov, práv a slobôd, najmä zisťovanie, vyšetrovanie alebo obrana nárokov.
 5. Proti konaniu Správcu sa možno odvolať u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na prevádzku webových stránok.
 7. Vo vzťahu k vám môžu byť podniknuté kroky spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania s cieľom poskytovať služby na základe uzatvorenej zmluvy a na účely priameho marketingu zo strany správcu.
 8. Osobné údaje sa neprenášajú z tretích krajín v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európskej únie.

5. Informácie vo formulároch

 1. Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté dobrovoľne používateľom, vrátane osobných údajov, ak sú poskytnuté.
 2. Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová značka, IP adresa).
 3. Webová stránka v niektorých prípadoch môže ukladať informácie, ktoré uľahčujú prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou používateľa, ktorý formulár vyplnil. V takom prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí vo vnútri adresy URL stránky, ktorá obsahuje formulár.
 4. Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad za účelom vybavenia servisnej požiadavky alebo kontaktovania komerčnéregistrácia služby a pod. Vždy kontext a popis formulára jasne informuje, na čo slúži.

6. Protokoly správcu

 1. Informácie o správaní používateľov na webových stránkach môžu byť predmetom protokolovania. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

7. Relevantné marketingové techniky

 1. Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu prenosu na webe prostredníctvom služby Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, ale iba anonymizované informácie. Služba je založená na použití súborov cookie na koncovom zariadení používateľa. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa zhromaždené reklamnou sieťou Google, môže používateľ zobraziť a upraviť informácie odvodené od súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Prevádzkovateľ používa Facebook pixel. Táto technológia znamená, že Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) vie, že daná osoba v ňom registrovaná používa Webovú stránku. V tomto prípade sa vychádza z údajov, pri ktorých je sám správcom, Prevádzkovateľ neposkytuje Facebooku žiadne ďalšie osobné údaje. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa.

8. Informácie o cookies

 1. Web používa cookies.
 2. Súbory cookies (tzv. „Cookies“) sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie stránok webovej stránky. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie používateľa webových stránok a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ webových stránok.
 4. Cookies sa používajú na tieto účely:
  1. udržiavanie relácie používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu užívateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webovej stránky;
  2. dosiahnutie cieľov stanovených vyššie v časti „Dôležité marketingové techniky“;
 5. Web používa dva základné typy cookies: cookies „relácie“ a „trvalé“ cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webový prehliadač). Trvalé súbory cookie sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo dovtedy, kým ich používateľ nevymaže.
 6. Softvér na prezeranie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení používateľa. Používatelia webových stránok môžu v tejto súvislosti zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje mazať cookies. Tiež je možné automaticky blokovať cookies. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehliadača.
 7. Obmedzenia týkajúce sa používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na tejto webovej stránke.
 8. Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa webových stránok môžu používať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom webových stránok, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter ( Twitter Inc. so sídlom v USA).

9. Správa súborov cookie - ako v praxi dať a odvolať súhlas?

 1. Pokiaľ užívateľ nechce dostávať cookies, môže zmeniť nastavenie prehliadača. Vyhradzujeme si, že zakázanie súborov cookie potrebných na autentifikačné procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže sťažiť fungovanie a v extrémnych prípadoch môže zabrániť použitiu webových stránok.
 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač, ktorý používate, z nižšie uvedeného zoznamu a postupujte podľa pokynov:

  Zariadenia mobilné: