CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Oceľové konštrukcie - návrh, konštrukcia - sendvičový panelBRANDS

REALIZÁCIE

REFERENCIA

Aktuality

KONTAKT

Predpisy internetového obchodu ultramodula.pl

Pravidlá internetového obchodu ultramodul.pl

Internetový obchod s prevádzkou na https://ultramodula.pl/sklep/ pôsobí v oblasti predaja nádob moduly a súvisiace príslušenstvo.

§ 1

Majiteľom predajne je:
Ultramoto Sp. z o. o
DIČ: 9462661597
Kód: 364959568
Sídlo:

sv. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,
Nasledujúce pravidlá definujú pravidlá používania webovej stránky na adrese https://ultramodula.pl/sklep/ , podmienkach predaja tovaru ponúkaného Predávajúcim a rozsahu súvisiacej zodpovednosti. Užívateľ je povinný si pred odoslaním objednávky prečítať Pravidlá. Používanie webovej stránky sa rovná akceptovaniu Pravidiel a uskutočňuje sa iba v rozsahu a za podmienok v nich stanovených.

§ 2

Kontakt s Obchodom je možný prostredníctvom e-mailovej adresy: biuro@ultramodula.pl alebo kontaktný formulár na webovej stránke Obchodu v záložke Kontakt.

§ 3

Všetky produkty ponúkané v obchode sú bez fyzických a právnych chýb a boli legálne umiestnené na poľskom trhu. Všetky majú aj záruku výrobcu.

§ 4

Predmetom služieb je kúpno-predajná zmluva. PREDAJNÁ ZMLUVA

§ 5

Obchodné informácie zverejnené na stránke Obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka, ale sú výzvou na predkladanie ponúk a dopytov.

§ 6

Všetky ceny produktov na webových stránkach sú uvedené ako netto ceny bez DPH.
Pred zakúpením produktu kontaktujte zákaznícky servis pre výpočet ceny celého objektu (produktu).
Pre zmluvné strany je záväzná cena brutto s DPH, ktorá je uvedená pri produkte v čase prijatia ponuky na dopyt.

§ 7

Technickou podmienkou pre využívanie služieb je prístup Zákazníka k počítaču, webovému prehliadaču a prístup na internet.

§ 8

Faktúry s DPH vystavuje výrobca na všetok tovar predávaný v Obchode.

§ 9

Podmienkou uzatvorenia zmluvy je zaslanie ponuky na kúpu tovaru záujemcom prostredníctvom formulára na internetovej stránke obchodu, e-mailom alebo telefonicky a jej prijatie internetovým obchodom.

§ 10

Zákazník je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru vopred na bankový účet uvedený obchodom.

§ 11

Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Náklady na doručenie a termín vybavenia objednávky sú stanovené individuálne. V prípade, že by doba vybavenia objednávky prekročila dohodnuté termíny, Obchod bude kontaktovať kupujúceho za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia navrhovaného termínu.

§ 12

Náklady na prepravu zakúpeného tovaru, jeho vydanie a vyzdvihnutie znáša Zákazník.

§ 13

Zakúpený tovar je možné vyzdvihnúť priamo zákazníkom vlastnou dopravou od výrobcu po predchádzajúcej dohode s predajňou.

§ 14

Obchod si vyhradzuje, že bez udania dôvodov nemusí akceptovať ponuku nákupu.

§ 15

Predajňa nezodpovedá za neoprávnené odmietnutie prevzatia tovaru.

§ 16

Zákazník môže vrátiť zakúpený tovar do 14 dní odo dňa prevzatia. Tovar vyrobený na individuálnu objednávku zákazníka nepodlieha vráteniu.

§ 17

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník a sú nevratné.

§ 18

Vrátenie tovaru vykoná Zákazník po dohode s Obchodom na adresu výrobcu tovaru.

§ 19

Reklamácie prijímame na e-mailovej adrese: biuro@ultramodula.pl

§ 20

V prípade prijatia chybného produktu alebo nedodržania špecifikácie objednávky. výrobca tovar, po dohode so zákazníkom, môže odstrániť vady objednaného tovaru, ktoré sú základom reklamácie.

§ 21

Reklamácia bude vybavená do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky s reklamovaným tovarom výrobcom.

§ 22

Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Po kladnom posúdení reklamácie sú vrátené výrobcom tovaru.

§ 23

V prípade neoprávnenej reklamácie alebo poškodenia tovaru vinou Zákazníka hradí všetky náklady na reklamáciu Zákazník, vrátane nákladov na dopravu.

§ 24

Predajňa neprijíma žiadne zásielky zasielané na dobierku.

§ 25

Fotografie na stránke Obchodu popisujúce tovar slúžia na ukážku. Zákazník odoslaním objednávky pomocou mechanizmov dostupných na stránkach Obchodu podáva ponuku na kúpu konkrétneho produktu za podmienok uvedených v popise produktu. Zákazník si vždy priamo od výrobcu objednáva nové produkty, ktoré sú vyrobené špeciálne pre zákazníka na jeho želanie.

§ 26

Obchod si vyhradzuje právo meniť ceny ponúkaného tovaru, uvádzať nový tovar do ponuky internetového obchodu, vykonávať a rušiť propagačné akcie na stránkach Obchodu alebo ich zmeny.

§ 27

V rámci svojej podnikateľskej činnosti je obchod oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s platnou legislatívou, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri o spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) a v súlade so „Zásadami ochrany osobných údajov“

§ 28

Pri nákupoch v obchode je potrebné, aby zákazník uviedol kontaktné údaje vrátane: telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy (e-mailovej adresy). Zhromaždené osobné údaje slúžia len na účely realizácie objednávok, výroby a dodávky tovaru, účtovných výkazov a informovania o akciách a nových produktoch v ponuke Obchodu.

§ 29

Kontaktné údaje na výrobcu objednaného tovaru môže obchod poskytnúť len za tým účelom, aby výrobca priamo so zákazníkom dohodol technické podmienky objednaného tovaru a ďalšie prvky súvisiace s jeho výrobou, ako aj dopravu a vybavovanie prípadných reklamácií.

§ 30

Osobné údaje zákazníkov sú odosielané a uchovávané s primeranými bezpečnostnými opatreniami, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené zákonom.

§ 31

Zákazníci, ktorých osobné údaje Obchod spracúva, majú práva podľa zákona o ochrane osobných údajov, vrátane práva na prístup k vlastným údajom za účelom ich overenia, úpravy alebo vymazania.

§ 32

Pravidlá definujú pravidlá nakupovania v Obchode. Zadaním objednávky súhlasíte so všetkými ustanoveniami a informáciami obsiahnutými v pravidlách.

§ 33

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a iných zákonov.

Slovník pojmov

Predajca - spoločnosť pod názvom "Ultramoto" spoločnosť s ručením obmedzeným (sp. z oo), so sídlom v Zamośći (22-400 Zamość), ul. Kilińskiego 86, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Lubline-východ v Lubline so sídlom v Świdniku, VI Obchodný odbor Národného súdneho registra, číslo KRS: 0000628577

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu;

Predam tovar -kontajner a doplnkové vybavenie kontajner alebo služby, ak vyplývajú z kúpnej zmluvy;

Predajná zmluva - dohoda v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka - Občianskeho zákonníka (§ 535 a nasl. Občianskeho zákonníka) uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim;

Večierky - spoločné označenie vo VOP a Kúpnej zmluve predávajúceho a kupujúceho.

 

Záruka

Predávajúci poskytuje na Kontajner záruku v dĺžke 12 mesiacov odo dňa podpisu konečného preberacieho protokolu. Počas záručnej doby budú všetky závady vyplývajúce z chybného spracovania alebo použitia chybných materiálov odstránené výrobcom na jeho náklady. Všetky záručné práva budú zachované.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, závady a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, úpravami alebo zmenami dizajnu. Zákazník stráca záručné práva, ak oznámenú chybu neoznámi Výrobcovi do 7 dní odo dňa jej zistenia, potvrdenú doporučenou poštou. Záruka sa tiež nevzťahuje na spotrebný materiál ako osvetlenie, filtračné vložky atď.

Nahlásené závady a závady začne výrobca odstraňovať v záručnej dobe do 7 pracovných dní odo dňa ich oznámenia objednávateľom.

Výrobca sa zaväzuje odstrániť nahlásené závady a poruchy do 21 dní odo dňa, keď výrobca začal s ich odstraňovaním.

Zákazník stráca nárok na záruku v prípade nedodržania pravidiel a odporúčaní obsiahnutých v Návode na obsluhu a údržbu kontajnera

Ultramoto Sp. z o. o. nie je výrobcom kontajnerových zariadení. Vybavenie kontajnera je garantované v súlade s kartou výrobcu pripojenou k zariadeniu kontajnera.

 

Záruka na vady Predmetu predaja

Záruka na fyzické vady Predmetu predaja je vylúčená, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Kupujúci sa vzdáva akýchkoľvek nárokov voči Predávajúcemu zo záruky na fyzické vady a zo všetkých nárokov podľa všeobecných zásad Občianskeho zákonníka a vzdáva sa práva na náhradu škody, odstúpenia od zmluvy, zníženia ceny, výmeny a odstránenia vady tovaru. Predmet predaja a doplnkové služby vzniknuté na základe týchto zmlúv.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v dôsledku založenia, prepravy alebo pripojenia akýchkoľvek zariadení, systémov alebo inžinierskych sietí. Kupujúci je povinný získať všetky požadované súhlasy a povolenia a preveriť možnosť založenia a pripojenia Predmetu predaja, pričom tieto služby vykonáva na náklady a riziko Kupujúceho.

V prípade vylúčenia alebo obmedzenia ustanovenia ods. 5.1. OWUS:

Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti zo záruky, ak Kupujúci v deň uzavretia Kúpnej zmluvy o vade Predmetu predaja vedel;

Predávajúci nezodpovedá za záruku, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva na Kupujúceho;

V prípade zistenia fyzickej chyby, ktorá určuje záruku predávajúceho, je kupujúci povinný túto vadu bezodkladne písomne ​​oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 3 dní od jej zistenia a predávajúci je povinný osobu delegovať do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia je oprávnený zistiť existenciu vady a dôvody jej vzniku, ktorý o tom urobí príslušný záznam. Ak Predávajúci potvrdí existenciu vady Predmetu predaja, je Kupujúci oprávnený požadovať, aby Predávajúci zistenú vadu odstránil a Predávajúci je povinný bezodkladne začať s prácami súvisiacimi s odstránením vady, najneskôr však do do 30 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdí existenciu vady a dokončiť opravu Predmetu predaja v primeranej lehote na opravu;

Oprava chybného Predmetu predaja prebieha podľa uváženia Predávajúceho;

Ak Predmet predaja pozostáva z rôznych vecí a fyzická vada má len niektoré fyzické vady, je akékoľvek právo Kupujúceho vyplývajúce z práva na záruku, vrátane odstúpenia od Kúpnej zmluvy, obmedzené len na Predmet predaja. Zľava.

 

Poškodenie tretích osôb spôsobené použitím Predmet predaja

Zodpovednosť Predávajúceho voči tretím osobám za nesprávne a/alebo nezákonné použitie vrátane nesprávneho použitia Predmetu predaja Kupujúcim je vylúčená. Kupujúci týmto zbavuje Predávajúceho zodpovednosti voči tretím osobám za nesprávne a/alebo nezákonné použitie, vrátane nesprávneho použitia Predmetu predaja. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči Predávajúcemu nároky z nesprávneho a/alebo nezákonného použitia, vrátane nesprávneho použitia Predmetu predaja, Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu vyhovieť oprávnené nároky tretích osôb na svoje náklady a nebezpečenstvo, ako aj uhradiť predávajúcemu nevyhnutné a účelne vynaložené náklady, ktoré mu v súvislosti s vyššie uvedenými nárokmi vznikli, a na požiadanie predávajúceho aj na vlastné náklady nákladov, vyhotoviť vyhlásenie s obsahom a formou určenou predávajúcim, zamerané na opravu dobrého mena predávajúceho, ktoré mohlo byť v dôsledku takýchto reklamácií poškodené. V prípade, že zbavenie sa zodpovednosti je nemožné podľa kogentných ustanovení zákona, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu všetky sumy, ktoré bude predávajúci povinný vynaložiť v súvislosti s nárokmi tretích osôb. Kupujúci sa ďalej zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na právnu, daňovú a inú asistenciu potrebnú v danom prípade a na vlastné náklady vyhotoviť vyjadrenia s obsahom a formou určenou predávajúcim, smerujúce k oprave tovaru predávajúceho. dobré meno, ktoré mohlo byť poškodené v dôsledku reklamácií tretích osôb. Kupujúci sa v takom prípade zároveň zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetky vysvetlenia a súčinnosť pri vysvetľovaní oprávnenosti reklamácie a na žiadosť predávajúceho alebo na dožiadanie súdu sa zúčastní súdneho konania o reklamácii. Vyššie uvedené ustanovenia sú pre kupujúceho záväzné aj po odstúpení od zmluvy - bez časového obmedzenia.

 

Spôsob platby

Vyúčtovanie za objednané predmety sa určuje individuálne. Najčastejšie ide o zálohovú platbu v pevnej výške na základe proforma faktúry. Konečné zúčtovanie platby prebieha pred dodaním predmetu alebo protokolom pri jeho prevzatí.

Naše obchodné oddelenie odpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa vysporiadania - kontaktujte nás.
Email biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181

 

Prijímame platby: 

Tradičný prevod.

Ultramoto Sp. z o. o
sv. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,

Družstevná banka v Izbici

účet PLN 60 9610 0002 2015 0032 1570 0001

Bezpečné online platby. 

Obchodný poriadok | Ultramodula

dodávka

Všetky objednané predmety doručujeme prostredníctvom prepravných búrz v Poľsku a Európskej únii. Pre stanovenie ceny dopravy nás prosím kontaktujte - vypracujeme Vám individuálnu ponuku.

Akékoľvek otázky týkajúce sa nákladov na dopravu Vám zodpovie naše obchodné oddelenie - kontaktujte nás.
Email biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181